Проекти

Фондация „Крокус“, стартира проект „Аврора“, финансиран от Български фонд за жените. Проектът е насочен към момичета и жени на възраст до 35 години от община Бургас. Целта на проекта е да изгради лидери и застъпници, които да създадът независими пространсва и подкрепяща среда за млади жени. Да установи и да подкрепи кампании за самоовластяване, осигуряващи възможност за изграждането на добра комуникация между власти, общности, медии, неправителствени организации и отделни обществени личности. Проекът дефинира следните дейности за включване на младите жени:
1. Информараност и публичност.
2. Тридневно обучение на 12 млади жени за лидери на групи, вкл. механизми за гражданско участие и застъпничеството, работа с медии  местната общност- м. ноевмри 2018 г.
3. Овластяване на младите жените да организират своя инициатива, кампания или застъпничеството по значим за тях и местната общност проблем, свързан с техните права или тяхното социално включване – м. ноември 2018 – март 2019 г.
4. Оценка и въздействие на действията от овластяване на младите жени.
Срокът за реализация на дейностите е до 15 март 2019 г.
Краен срок за кандидатстване 12 октомври 2018 г. Формуляр за кандидастване на следния електронен адрес: https://goo.gl/forms/ztlQkBohIe0bBs6m2